a) Novosti i najave

EGPA SPRING WORKSHOP 2023 ZAGREB

Izuzetna nam je čast objaviti da će se od 27. do 28.travnja 2023. godine u prostorima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu održati EGPA PSG XII Public Sector Financial Management 2023 Spring Workshop. Organizacija radionice povezana je s provedbom projekta u 4. godini kada je planirana aktivnost sudjelovanje voditelja, suvoditelja i drugih istraživača na projektu na konferenciji o rezultatima projekta i doktorskih disertacija. Organizator i utemeljitelj radionice je The Permanent Study Group XII Public Sector Financial Management koja je dio Europske grupe za javnu administraciju (EGPA). The Permanent Study Group XII Public Sector Financial Management je intelektualna platforma usmjerena na istraživanja u području upravljanju financijama u javnom sektoru. Lokalni organizacijski odbor ove radionice čine suradnici na projektu: prof.dr.sc. Vesna Vašiček, mr.sc. Gorana Roje, izv.prof.dr.sc. Martina Dragija Kostić te doktorandica Ivana Pajković. Tema radionice je: "Challenges and opportunities in public sector financial management and reporting". Stoga pozivaju se svi autori zainteresirani za sudjelovanje na 2023 EGPA PSG XII PSFM 2023 Workshop da pripreme radove na teme:

 • Uloga računovodstva i financijskog izvještavanja u sustavu proračuna i donošenju odluka o javnoj potrošnji;

 • Integracija računovodstva i financijskog izvještavanja u upravljanju financijama javnog sektora;

 • Računovodstvene informacije i financijsko izvještavanje za ocjenu fiskalne odgovornosti i održivosti u upravljanju javnom potrošnjom i javnim resursima;

 • Računovodstveni i izvještajni okviri za praćenje utjecaja pandemije COVID-19 i krize izazvane ratom u Ukrajini;

 • Izvještavanje o održivom razvoju jedinica javnog sektora;

 • Izazovi financijskog i nefinancijskog izvještavanja jedinica javnog sektora u uvjetima promjenjivih zahtjeva korisnika informacija;

 • Istraživanje harmoniziranog sustava financijskog izvještavanja na razini Europske Unije i međunarodnoj razini;

 • Korištenje i korisnost financijskih izvještaja: kako smanjiti jazz između očekivanog i stvarnog korištenja;

 • Istraživanje potreba za nefinancijskim izvještavanjem, okvir nefinancijskog izvještavanja i ostali oblici izvještavanja za udovoljavanje potrebama korisnika informacija;

 • Svrha, uloga, mogućnosti i korištenje nefinancijskih informacija i razvoj različitih oblika izvještavanja (integrirano izvještavanje, izvještavanje o održivosti i ostali oblici nefinancijskog izvještavanja)

 • Utjecaj digitalizacije na financijsko i nefinancijsko izvještavanje, donošenje odluka i postizanje odgovornosti u javnom sektoru: mogućnosti i izazovi.

Službeni jezik radionice je engleski jezik. Svi zainteresirani mogu pripremiti sažetak rada na jednoj do dvije stranice. Sažetak treba sadržavati cilj rada, metodologiju istraživanja, glavne rezultate istraživanja i implikacije. Rok za dostavu sažetka je 20.siječanj 2023. Sažetak se šalje na mail adresu: egpa2023@net.efzg.hr.

Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju sažetka do 10.veljače 2023., te je rok za predaju potpunog rada 27.ožujak 2023.

Detalje o samoj radionici kao i troškovima kotizacije moguće je pronaći na službenoj web stranici radionice: https://egpa2023zg.net.efzg.hr/

JAVNO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

Na Ekonomskom fakultetu Zagreb održano je 10.12.2019. javno predstavljanje projekta HRZZ - PZS -2019 -02- 5372 IZAZOVI FINANCIJSKOG I NEFINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA JEDINICA JAVNOG SEKTORA U KONTEKSTU PROMJENJIVIH ZAHTJEVA KORISNIKA INFORMACIJA“. Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost u okviru „Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori - ZNANSTVENA SURADNJA“ u razdoblju od 1. listopada 2019.- 31. svibnja 2023. Voditeljica projekta je prof.dr.sc. Vesna Vašiček, a suvoditelj projekta je Nives Botica Radmayne i suradna institucija je Massey University, School of Accountancy, Palmerston North, New Zealand.

Područje istraživanja je računovodstvo i financijsko izvještavanje jedinica javnog sektora te integrirano izvještavanje kao novi izazov za jedinice javnog sektora i odgovor na integrirano razmišljanje. Rezultati Projekta su usmjereni na stjecanje doktorata zaposlenih doktoranada i na znanstvenu produkciju istraživača na Projektu. Osim toga, u okviru rezultata istraživanja predložit će se prikladna teorijska i praktična rješenja okvira računovodstva, financijskog i integriranog izvještavanja jedinica javnog sektora utemeljena na međunarodno prihvatljivim kriterijima i relevantnim znanstvenim izvorima, a primjenjiva u javnom sektoru Republike Hrvatske.

Projektni tim ima uz voditeljicu i suvoditeljicu 7 istraživača što uključuje dva doktoranda zaposlena na Projektu.

Predstavljanju Projekta prisustvovao je prodekan izv.prof.dr.sc. Božidar Jaković i pročelnica Katedre za računovodstvo prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer koji su u ime Uprave EFZG naglasili značaj realiziranih znanstvenih projekata za znanstvenu produkciju EFZG-a i pohvalili napore pojedinaca i grupa u pripremi i dobivanju takvih projekata.

Projekt su predstavile voditeljica prof.dr.sc. Vesna Vašiček i suradnica na Projektu doc.dr.sc. Martina Dragija Kostić. Predstavljanju Projekta uz ostale članove projektnog tima, profesorice i profesore EFZG-a, prisustvovali su predstavnici institucija čija podrška je relevantna za provedbu Projekta: Ministarstva financija, Državnog ureda za reviziju, Ministarstva državne imovine, Državnog zavoda za statistiku, te predstavnice Hrvatske zaklade za znanost koje su kratkim osvrtom predstavile cjelinu programa „Znanstvena suradnja“.


Javna prezentacija Projekta HRZZ – PZS – 2019 -02- 5372

“IZAZOVI FINANCIJSKOG I NEFINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA JEDINICA JAVNOG SEKTORA U KONTEKSTU PROMJENJIVIH ZAHTJEVA KORISNIKA INFORMACIJA”

(“CHALLENGES OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL REPORTING BY PUBLIC SECTOR ENTITIES IN THE CHANGING USER NEEDS ENVIRONMENT”)

Javna prezentacija Projekta održat će se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, u dvorani 51 (istočni ulaz u zgradu Fakulteta), u utorak 10. prosinca 2019. u 14,30 sati.

Projekt je Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost prihvatio za financiranje u okviru Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „ZNANSTVENA SURADNJA“.

Projekt je odobren za financiranje u razdoblju od 1. listopada 2019. – 31. svibnja 2023. i okuplja tim od 9 istraživača što uključuje i dva novozaposlena doktoranda.

Aktivnosti u sklopu Projekta odnose se na područja: proračunskog računovodstva, financijskog i nefinancijskog izvještavanja jedinica javnog sektora. U okviru rezultata istraživanja predložit će se prikladna teorijska i praktična rješenja okvira računovodstva, financijskog i integriranog izvještavanja jedinica javnog sektora utemeljena na međunarodno prihvatljivim kriterijima i relevantnim znanstvenim izvorima, a primjenjiva u javnom sektoru Republike Hrvatske.